Kniivilä, M., Kosenius, A.-K. ja Horne, P. 2014. LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN. PTT työpapereita 161. 50 s. ISBN 978-952-224-152-8 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä: Tämän tutkimuksen tärkeimpänä tavoitteena on arvioida alustavasti luontoarvopankkimekanismia (engl. mm. habitat banking, conservation banking), sen hyötyjä ja haittoja sekä mekanismiin liittyviä keskeisiä kysymyksiä Suomen kannalta. Tutkimuksen mukaan luontoarvopankkimekanismi voisi olla yksi keinoista, jolla luonnon monimuotoisuuden vähenemistä voitaisiin Suomessa estää tai hidastaa. Mekanismiin liittyy sekä ekologisia että taloudellisia riskejä, joten sen käyttöönotto edellyttäisi huolellista ja melko pitkäaikaista pilotointia. Luontoarvopankkimekanismia voitaisiin Suomessa käyttää esimerkiksi suurten infrastruktuurihankkeiden suojelualueille suoraan tai välillisesti aiheuttamien haittojen kompensointiin tai turvetuotannon vaikutusten kompensointiin. Kohteita voisivat olla myös muut erityisen tärkeät luontokohteet. Soveltamiskohde olisi määriteltävä tarkoin ja rajattava tietynlaisiin hankkeisiin ettei kompensaatiovaatimus hidastaisi tavanomaista taloudellista toimintaa.

Avainsanat: luontoarvopankki, ekologinen kompensaatio, luonnon monimuotoisuus, ekosysteemipalvelut, markkinoihin perustuvat mekanismit.Ladattavat tiedostot